اعضای اصلی ما هیات مدیره شرکت

مسعود باذقی

رییس هیات مدیره

جیسوم بلو

تیم مهندسی

کوروش بختیار

هیات مدیره

تیم ما اعضای متخصص

باقر قالبیانی

هیات مدیره

حسین حسینی

مدیریت انبار

آناهیتا نعمت‌زاده

هیات مدیره

نادر نجفی

سرمهندس

اعظای تیم اعضای متخصص ما

احمد علی‌پور

مدیریت عامل

قاسم قسمتی

مدیریت

ناتاشا بقی‌زاده

سرمهندس

جیسن رضایی

سرمهندس

باب مارلی

مدیر بازاریابی

آناهیتا

کارشناس بازاریابی

احمد هلیفا

مهندس معمار

منجم کاملی

سرمعمار